OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 12.07.2022 11:20:59 

Súkromná Informačná Agentúra s.r.o.             Private Intelligence Agency Ltd.

Informačná kancelária
Prieskum trhu a verejnej mienky: 
 Prieskum trhu formou bežnej ankety ale aj formou  otvoreného alebo skyrého pozorovania a následné vyhodnocovanie zozbieraných informácií formou písomnej záverečnej správy.  Vyhodnocovanie úspešnosti reklamných kampaní. Monitorovanie obchodnej aktivity konkurencie. Vyhodnocovanie obchodných ponúk. Vyhodnocovanie konkrétnych obchodných ponúk od obchodných partnerov klienta a vyhodnocovanie realizácie služieb za ktoré klient zaplatil.   
 
Analýza prostredia firmy: Zhodnotenie vnútorného ale aj vonkajšieho prostredia, v ktorom sa konkrétna klientska firma nachádza. Analýza vonkajších faktorov ovplyvňujúcich firmu, ako vzťahy so zákazníkmi, konkurenciou,  dodávateľmi a odberateľmi, štátnymi inštitúciami, mimovládnymi organizáciami a občianskymi iniciatívami, bežnými občanmi.   
                                                                                                                                                                                                       
Informačný servis:  Získavanie a poskytovanie informácií z verejno-dostupných zdrojov a iných zdrojov. Preverovanie pravdivosti získaných informácií a monitorovanie udalostí verejného života. Overovanie vierohodnosti zdrojov pre uverejňované články pre spravodajské a tlačové agentúry, redakcie novín a časopisov ale aj televízne stanice. 
 
Dokumentárna činnosť a evidencia materiálov a vzoriek:  Fyzické zbieranie, vyhodnocovanie a uschovávanie zozbieraných vzoriek z verejne prístupných zdrojov alebo z vlastníctva klienta. Zdokumentovanie oficiálnych výpovedí osôb alebo skutkového stavu veci pre potreby klienta. Zozbierané vzorky a materiály môžu následne slúžiť pre potreby klientov alebo ich právnych zástupcov ako podklady pre oprávnené reklamácie, správne konanie, nahlásenie poistných udalostí alebo ako dôkazový materiál pre súdne spory alebo orgány činné v trestnom konaní.